disclaimer

Eigenaarschap

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks en teksten waar de auteurs vermeld worden, zijn ondeelbaar eigendom van het partnerschap dat onlinehulp-apps.be uitwerkt. Dit partnerschap bestaat uit SAM – Steunpunt Mens en Samenleving, Psyche, Arteveldehogeschool, Thomas More hogeschool, UC Leuven-Limburg, Howest en Online-hulpverlening.

SAM - Steunpunt Mens en Samenleving faciliteert als projectleider de verdere update en uitwerking van onlinehulp-apps.be.

Auteursrechten

De informatie en documenten op deze website mogen voor privégebruik worden gekopieerd of opgeslagen. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op www.onlinehulp-apps.be staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden, mits vermelding van de bron: www.onlinehulp-apps.be.
Gebruik van informatie van deze website is voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Onlinehulp-apps.be doet haar uiterste best om de informatie up-to-date te houden. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Onlinehulp-apps.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites of apps buiten onlinehulp-apps.be. Deze websites of apps zijn geen eigendom van onlinehulp-apps.be, maar slechts ter informatie voor de bezoeker van deze website of app opgenomen. Onlinehulp-apps.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op die websites of apps worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites of apps wijst onlinehulp-apps.be af.

Aansprakelijkheid

Onlinehulp-apps.be sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.
Hoewel onlinehulp-apps.be alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is onlinehulp-apps.be niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Onlinehulp-apps.be aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site. Het Belgisch recht is van toepassing.

Favorietenpagina's

Onlinehulp-apps.be biedt welzijnsprofessionals en organisaties de kans om zelf een selectie van relevante apps en websites voor hun hulp- of zorgaanbod aan te maken via een favorietenpagina. Meer info hierover vind je op deze pagina over het opmaken van een favorietenpagina.  

Onlinehulp-apps.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze favorietenpagina’s. De auteursrechten van en de aansprakelijkheid voor een favorietenpagina ligt bij die persoon die zich registreerde om dergelijke favorietenpagina aan te maken. SAM – Steunpunt Mens en Samenleving beschikt over de contactgegevens om verantwoordelijken voor een favorietenpagina indien nodig aan te spreken.

Contact

Voor alle vragen en/of opmerkingen over onlinehulp-apps.be kun je contact opnemen via het contactformulier.